Yhteystiedot

Suur-Miehikkälän Metsästysyhdistys r.y.

Patterinkatu 27
49400 Hamina


Tilinumero: FI5852680020007239

Sähköposti: suurmmy@gmail.com

Uutiset

14.9.2022Peurakauden avaus 24.9.2022Lue lisää »10.9.2022Hirvijahti alkaa 8.10.2022Lue lisää »19.7.2022Raimon-kisatLue lisää »

Pikakysely

Mitä pidät uusista kotisivuistamme?

Uusimmat kuvat

p1011498

Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:349455 kpl

SUURMIEHIKKÄLÄN METSÄSTYSYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

 

1§ SEURA

Suurmiehikkälän Metsästysyhdistys r.y. numerolla 71.810 kotipaikkana Miehikkälä, perustettu 22.3.1957 ja ensirekisteröity 8.6. 1957. Yhdistyksen kieli on suomi. Yhdistys on jäsenenä Suomen Metsästäjäliiton Kymen piirissä r.y. ja Suomen Kennelliiton Kymen Kennelpiirissä r.y. ja noudattaa niiden sääntöjä ja määräyksiä. Jäljempänä säännöissä yhdistyksen nimenä käytetään seura.

 

2§ SEURAN TARKOITUS

Seuran tarkoituksena on harjoittaa

1)järkiperäistä metsästystä;

2) riistanhoito- ja luonnonsuojelutoimintaa;

3) metsästysampumaurheilua

4) kenneltoimintaa ja

5) suomalaisen eräkulttuurin vaalimista.

 

3§ SEURAN TOIMINTAMUODOT

Tarkoitustaan seura toteuttaa

1) hankkimalla käyttöönsä metsästys-ja riistanhoitoalueita;

2) suorittamalla riistanhoitotyötä;

3) valvomalta metsästys- ja riistanhoitoalueillaan tapahtuvaa metsästystä;

4) seuraamalla toimialueensa riistatilannetta;

5) huolehtimalla luonnonsuojeluun liittyvistä käytännön toimista;

6) kouluttamalla jäseniään;

7) järjestämällä metsästys-ja urheiluammunnan suoritus-ja kilpailutilaisuuksia, mitä varten seura voi      asianomaisella luvalla rakentaa ja ylläpitää ampumarataa

8) edistämällä metsästyskoiratoimintaa;

9) ohjaamalla suomalaisen erä- ja pyyntökulttuurin mukaiseen toimintaan

 

4§ SEURAN JÄSENET

Seuran varsinaiseksi tai koejäseneksi seuran kokous voi hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan seuran ja Suomen Metsästäjäliiton Kymen piiri ry:nja Suomen Kennelliiton Kymenläänin Kennelpiirin ry:n sääntöjä ja päätöksiä. Koejäsenyys kestää enintään 2 vuotta, minkä ajan kuluessa seuran kokouksen on päätettävä koejäsenen hyväksymisestä tai hylkäämiseksi seuran varsinaiseksi jäseneksi. Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan johtokunnan esityksestä seuran kokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on erittäin huomattavasti edistänyt seuran toimintaa. Kunniapuheenjohtajan ja kunniajäsenen arvo on elinikäinen.

 

5§ JÄSENEN VELVOITTEET JA MAKSUT

Jäsen on velvollinen noudattamaan metsästystä harjoittaessaan ja muussa toiminnassaan seuran sääntöjä ja päätöksiä sekä suorittamaan seuraan liittyessään liittymismaksun ja kesäkuun loppuun mennessä vuotuisen jäsenmaksun, joiden suuruuden seuran talvikokous vuosittain määrää. Koejäseneltä ei peritä liittymismaksua, eikä hänellä ole äänioikeutta. Muutoin koejäsenellä on samat oikeudet ja velvollisuudet kun varsinaisellakin jäsenellä paitsi, että koejäsen voi metsästää ainoastaan varsinaisen jäsenen valvonnassa ja että koejäsenen hirvieläinjahtiin osallistumisesta päättää seuran johtokunta. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet ovat vapautetut jäsenmaksuista.

 

6§ SEURASTA EROAMINEN

Jäsenellä on oikeus millein tahansa erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti seuran johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

 

7§ SEURASTA EROTTAMINEN

Seuran kokous voi erottaa jäsenen, joka

1) laiminlyö näissä säännöissä mainittujen maksujen suorittamisen;

2) toimii yhdistyksen sääntöjen tai hyvien metsästäjätapojen vastaisesti;

3) rikkoo metsästystä koskevia lakeja, asetuksia tai määräyksiä tai

4) toimii seuran tarkoitusperien vastaisesti. Ennen päätöksentekoa asianomaiselle jäsenelle on varattava tilaisuus selityksen antamiseen asiassa, jollei erottamisen syynä ole näissä säännöissä mainittujen maksujen maksamatta jättäminen, Eroava tai erotettu jäsen on velvollinen suorittamaan ennen jäsensuhteensa lakkaamista hänelle kuuluvat maksut, eikä häneltä ole oikeutta saada mitään seuran kiinteästä tai irtaimesta omaisuudesta.

 

8§ SEURAN VARSINAISET JA YLIMÄÄRÄISET KOKOUKSET

Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista talvikokous pidetään helmi-maaliskuussa ja kesäkokous elokuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää johtokunta. Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on saatettava jäsenten tietoon vähintään 7 päivää ennen kokousta

1) sanomalehti-ilmoituksella seuran varsinaisen kokouksen määräämässä lehdessä ja yhdistyksen ilmoitustaululla, tai

2) kirjallisena tai sähköisenä ilmoituksena jäsenille ja yhdistyksen ilmoitustaululla

 

9§ TALVIKOKOUSASIAT

Talvikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1) Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa,

2) Todetaan kokouksen laillisuus,

3) Hyväksytään työjärjestys,

4) Esitetään seuran toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto edelliseltä

vuodelta ja päätetään tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta,

5) Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille,

6) Toimitetaan johtokunnan puheenjohtajan vaali,

7) Toimitetaan johtokunnan jäsenten vaali,

8) Toimitetaan kahden tilintarkastajan ja heidän henkilökohtaisten varatarkastajien vaali alkaneelle toimintavuodelle,

9) Vahvistetaan toiminta-ja riistanhoitosuunnitelma alkanutta toimintavuotta varten,

10) Päätetään seuran liittymis-ja jäsenmaksun suuruudesta

11) Vahvistetaan alkaneen vuoden tulo-ja menoarvio,

12) Hyväksytään yhdistyksen varsinaiset ja koejäsenet, jolloin vähintään kahden kolmasosan (2/3) läsnä olevista yhdistyksen jäsenistä on oltava hyväksymisen kannalla,

13) Käsitellään seuran jäsenten eroamiset ja erottamiset,

14) Valitaan seuran edustajat ja heidän varaedustajat piirikokouksiin, riistanhoitoyhdistykseen ja jäsenseuroihin,

15) Käsitellään muut johtokunnan tai seuran jäsenten johtokunnalle vähintään kolme viikkoa ennen kokousta esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat,

16) Päätetään Suomen Metsästäjäliiton Kymen piiri ry: lie ja Suomen Kennelliiton Kymenläänin Kennelpiiri ry:lle tehtävistä esityksistä,

17) Keskustellaan muista mahdollisista esille tulevista asioista, joista ei kuitenkaan voida tehdä päätöstä.

 

10§ KESÄKOKOUSASIAT

Kesäkokouksessa päätetään seuran metsästysjärjestelyistä.

Kokouksessa voidaan tehdä päätöksiä myös muista kokouskutsussa mainituista asioista.

 

 

 

 

11§ SEURAN YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS

Seuran ylimääräinen kokous on pidettävä kun seuran kokous niin päättää, tai johtokunta katsoo siihen olevan aihetta, taikka vähintään yksi kymmenesosa (1/10) seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten kirjallisesti vaatii johtokunnalta.

Ylimääräinen kokous on pidettävä kahden (2) kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä. Kokouskutsusta on voimassa, mitä sääntöjen 8 §:ssä on määrätty.

 

12§ PÖYTÄKIRJAN PITÄMINEN

Seuran, sen johtokunnan, toimikuntien, jaostojen ja valiokuntien kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Seuran kokousten pöytäkirjat on kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä valittujen tarkastajien tarkastettava ja arkistoitava.

 

13 § SEURAN PÄÄTÖKSENTEKOJÄRJEST

Seuran päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistönä. Äänten sattuessa tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa arpa. Jokaisella varsinaisella jäsenellä sekä kunniapuheenjohtajalla tai kunniajäsenellä on yksi (1) ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää. Sääntöjen muuttamisesta, seuran purkamisesta tai seuran omaisuuden pääosan luovuttamista koskevassa asiassa seuran päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä.

 

14§ SEURAN TILI- JA TOIMINTAVUOSI

Seuran tili-ja toimintavuosi on kalenterivuosi. Johtokunnan tulee luovuttaa tilit ja tilinpäätös tilintarkastajille tarkastettavaksi vähintään kolme (3) viikkoa ennen talvikokousta. Tilintarkastajien on annettava lausuntonsa johtokunnalle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen talvikokousta.

 

15§ SEURAN JOHTOKUNTA JA SEN EROVUOROISUUS

Seura valitsee täysi-ikäisistä varsinaisista jäsenistä talvikokouksessaan ensin johtokunnan puheenjohtajan jonka jälkeen seitsemän (7) jäsentä johtokuntaan toimintavuodeksi. Johtokunta

järjestäytyy välittömästi puheenjohtajansa johdolla valiten keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja taloudenhoitajan. Johtokunta johtaa seuran toimintaa, vastaa seuran taloudenhoidosta ja edustaa seuraa. Johtokunnan jäsenen estyessä hoitamasta tehtäväänsä kesken toimikauttaan seuran kokous valitsee tarvittaessa uuden jäsenen johtokuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessa estynyt, varapuheenjohtajan kutsusta, milloin kokous katsotaan tarpeelliseksi tai kun puolet (1/2) johtokunnan muista jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii puheenjohtajalta.

 

16§ PÄÄTÖSVALTAISUUS

Johtokunta on päätösvaltainen silloin, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä Ollessaan varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet muista jäsenistä on saapuvilla.

 

17§ SEURAN NIMENKIRJOITTAJAT

Seuran nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

 

18§JOHTOKUNNAN TEHTÄVÄT

Johtokunnan tehtävänä on erityisesti

1) toimia seuran ylimpänä toimeenpanevana ja valvovana elimenä niin, että seuran tarkoituksen ja tavoitteiden mukaiset toiminnat toteutetaan suunnitelmien mukaisesti;

2) olla vastuussa seuran toiminnasta lakien ja asetusten mukaisesti;

3) suunnitella ja kehittää seuran kokonaistoimintaa sekä johtaa seuran toimintaa sen tarkoituksen ja tavoitteiden mukaisesti;

4) vahvistaa tehtävänjako keskuudessaan sekä valita tarvittavat toimikunnat, valiokunnat, jaostot ja työryhmät suorittamaan niille määrättyjä tehtäviä;

5) vastata seuran ulkopuolelle suuntautuvasta tiedottamisesta ja toiminnasta;

6) vastata jäsenliittojen ja piirien sääntöjen ja ohjeiden seuralle asettamista velvoitteista;

7) nimetä edustajat Suomen Metsästäjäliiton Kymen piiri ry: n ja Suomen Kennelliiton Kymenläänin Kennelpiiri ry:n kokouksiin, ellei talvikokous ole asiasta päättänyt;

8) vastata seuran kokousten antamista velvoitteista;

9) ylläpitää seuran jäsenluetteloa ja hyviä suhteita maanomistajiin sekä valvoo maanvuokrasopimuksien muutokset ja voimassaolot;

10) hoitaa huolellisesti seuran taloutta ja omaisuutta;

11) hoitaa seuran tiedotustoimintaa;

12) valita sekä tarvittaessa erottaa seuran toimihenkilöt;

13) päättää seuran ansiomerkkien ja huomionosoitusten myöntämisestä sekä tehdä esityksiä muista huomionosoituksista;

14) tehdä metsästysvuokra-ja muut metsästysalueiden käyttöä koskevat sopimukset sekä

15) ryhtyä kaikkiin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii.

 

19§ SEURAN METSÄSTYSSÄÄNNÖT JA HIRVIELÄINTEN JAHTISÄÄNNÖT

Seuran yleiset metsästyssäännöt ja hirvieläintenjahtisäännöt ja näihin tehtävät muutokset päätetään seuran kokouksissa.

 

20 § SEURAN VAROJEN JA ARKISTON SIIRTO SEURAN PURKAUTUESSA

Jos seura puretaan, käytetään sen jäljellejääneet varat viimeisen seuran kokouksen päätöksen mukaisesti johonkin seuran toimintaa läheltä olevaan tarkoitukseen. Seuran tullessa lakkautetuksi, käytetään varat samaan tarkoitukseen. Seuran arkisto siirretään Suomen Metsästysmuseoyhdistys Jaktmuseiföreningen Finland ry:lle (= Suomen Metsästysmuseo). Seuran purkautumisesta on tehtävä ilmoitus yhdistysrekisteriviranomaisten lisäksi Suomen Metsästäjäliiton Kymen piiri ry:lleja Suomen Kennelliiton Kymen Kennelpiiri ry:lle.

 

21 § MUUTA

Muutoin noudatettakoon, mitä laissa yhdistyksistä on säädetty.